دوره اخلال در نظام اقتصادی

5.00 3 رای
150,000 تومان

تدریس دوره اخلال در نظام اقتصادی توسط دکتر اسدالله مسعودی مقام

124
150,000 تومان

دوره پولشویی

5.00 1 رای
150,000 تومان

تدریس دوره پولشویی توسط دکتر میرمحمد صادقی

102
150,000 تومان

دوره جرایم بانکی

5.00 1 رای
150,000 تومان

تدریس دوره جرایم بانکی توسط دکتر قهرمانی

101
150,000 تومان

دوره جرایم حوزه بازار سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

تدریس دوره جرایم حوزه بازار سرمایه ( بورس ) توسط دکتر بابایی

46
150,000 تومان

دوره جرایم مالی کارکنان دولت

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

تدریس دوره جرایم مالی کارکنان دولت توسط دکتر عباسی

57
150,000 تومان

دوره جرایم مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

فیلم های آموزشی دوره جرایم مالیاتی جلسه اول ویدئو دکتر امانی در دسترس جلسه دوم ویدئو دکتر امانی در دسترس…

54
150,000 تومان

دوره ورشکستگی به تقلب و تقصیر

5.00 1 رای
150,000 تومان

تدریس دوره ورشکستگی به تقلب و تقصیر توسط دکتر فضلعلی

41
150,000 تومان